پروژه پست 400/230 کیلو ولت کن
موضوع:
احداث ساختمان کنترل، عملیات خاکی و تثبیت ترانشه ها، فونداسیون تجهیزات و ترانسها، دیوارهای آتش، محوطه سازی
کارهای اجرایی پروژه مشتمل بر m³ 15000 بتن ریزی فونداسیونهای گانتری ها، تجهیزات، ترانس ها، دیوارهای آتش و 750 تن آرماتوربندی، m³ 85000 عملیات خاکی و احداث ساختمان کنترل می باشد. پروژه در شمال غرب تهران در منطقه کن احداث گردیده است.

شرکت برق منطقه ای تهران

شرکت مهندسین مشاور مشانیر

 کارفرما

مشاور

شرکت مهندسین مشاور مشانیر
 نظارت
 1374

 شروع
 1375 پایان
 100% درصد پیشرفت
تهران محل پروژه