پروژه سالن تکمیل کاری شماره 4
موضوع:
اجرای کلیه کارهای بتنی و فونداسیونهای ماشین آلات - محل احداث پروژه در مجموعه کارخانجات ایران خودرو در کیلومتر 14 جاده تهران – کرج می باشد. کارهای اجرایی شامل m³ 13000 بتن ریزی ، 26 تن بولت گذاری و 1100 تن آرماتوربندی بوده است.

 شرکت ایران خودرو سازه

شرکت مهندسین مشاور مونیت

 کارفرما

مشاور

 شرکت مهندسین مشاور مونیت نظارت
 
1381
 شروع
 1381 پایان
 100% درصد پیشرفت
 تهران محل پروژه