مجتمع آلومینیوم المهدی
موضوع:
عملیات اجرایی ساختمان ریخته گری

شرکت فریتز ورنر آلمان

شرکت مهندسین مشاور صدر صنعت

 کارفرما

مشاور

شرکت مهندسین مشاور صدر صنعت
 نظارت
 
1382
 شروع
 1383 پایان
100%
 درصد پیشرفت
بندر عباس
 محل پروژه