سالن های کارخانه ایران خودرو خراسان
موضوع:
کارهای ساختمانی، سازه های بتنی و فونداسیون ماشین آلات سالن های رنگ، تکمیل کاری و مونتاژ و کف سازی های بتنی  

شرکت ایران خودرو سازه

شرکت های مهندسین مشاور گنو، آتاوا، تدبیر صنعت

 کارفرما

مشاور

شرکت های مهندسین مشاور گنو، آتاوا، تدبیر صنعت
 نظارت
 1382

 شروع
1383 پایان
100%
 درصد پیشرفت
 تهرانمحل پروه