کارخانه شیر پگاه آذربایجان غربی
موضوع:
اجرای کارهای ساختمانی، سازه های فلزی وبتنی، فونداسیون ماشین آلات، ساختمانها، کارهای تاسیسات برق و مکانیک و تصفیه خانه فاضلاب

شرکت شیر پگاه آذربایجانغربی

شرکت مهندسین مشاور داهه

 کارفرما

مشاور

شرکت مهندسین مشاور داهه
 نظارت
 
1384
 شروع
 1387 پایان
100%
 درصد پیشرفت
 ارومیه محل پروژ